Hey, some of us have mentioned "the hum of the dryer," so as Willie Scott sang: "Yi wang si-i wa ye kan dao Xin li bian yao la jing bao jin tian zhi Dao."

Or, "Anything goes."