I'll go first.

Atari 2600 (x1)
2600 Games (x32)
Nintendo (NES) - original model (x1)
Nintendo (NES) - new model (x2)
NES Games (x52)
Super Nintendo (SNES) - original model (x1)
SNES Games (x20)
Game Boy (GB) (x1)
Game Boy Advance (GBA) (x1)
GB Games (x6)
GBC Games (x2)
Nintendo 64 (N64) (x1)
N64 Games (x24)
Gamecube (GCN) (x2)
GCN Games (x7)
PC (x1)
PC Games (x32)
Tiger Handheld Type Games (x6)